Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. HLB: Het Luxe Buitenleven, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Loswal 5a, 4271 BA te Dussen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 90542800.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie HLB een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen HLB en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee HLB zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verlenen van diensten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen HLB en een consument wordt gesloten in het kader van een door HLB georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van HLB en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop die tot stand komt middels de webwinkel van HLB of in geval van een overeenkomst tot het volgen van een workshop die tot stand komt middels een inschrijfprocedure op de website. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door HLB geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de overeenkomst middels een eenvoudig e-mailbericht wordt gesloten of in het geval de consument de contactgegevens van HLB op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst aangaat.
 6. Webwinkel/website: hetluxebuitenleven.nl. 
 7. Producten: alle in het kader van een koopovereenkomst door HLB aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, al dan niet volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde of bewerkte tafels, barbecues, buitenkeukens, barbecueaccessoires, kookartikelen, kookschorten en vuurhaarden begrepen kunnen zijn.
 8. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens HLB te verlenen diensten, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: het geven van workshops, de verhuur van zaken en cateringdiensten.
 9. Workshop: de in het kader van een overeenkomst door of namens HLB te geven (kook)workshop op een bepaalde dag op een bepaald tijdstip.
 10. Gehuurde: de in het kader van een huurovereenkomst door HLB aan de wederpartij ter beschikking te stellen zaken die in eigendom aan HLB toebehoren en blijven toebehoren.
 11. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
 12. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HLB en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 1. Elk aanbod van HLB is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. HLB kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij. Indien voorafgaand aan zodanige herroeping reeds betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden, zoals in geval van een bestelling in de webwinkel, zal HLB onverwijld voor terugbetaling aan de wederpartij zorgdragen.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van HLB dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van HLB dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van HLB, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HLB anders aangeeft. Een overeenkomst rechtstreeks aangegaan middels de website, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door HLB aan de wederpartij bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht HLB nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ 
 1. Onder meer doch niet uitsluitend in geval van maatwerkorders, staat de wederpartij ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van HLB, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door HLB voorgeschreven wijze, aan HLB verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Onder tijdig als hier bedoeld wordt verstaan, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst is vereist.
 2. Voorts dient de wederpartij HLB steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien de wederpartij de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de overeenkomst overlaat aan derden, is de wederpartij jegens HLB aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
 1. De consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd om een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

  Diensten
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op cateringdiensten en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
 3. Voorts heeft de consument geen recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:

  de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en,
  de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra HLB de overeenkomst is nagekomen.
   
 4. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding ten aanzien van een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, is de consument HLB een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door HLB is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan HLB is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

  Consumentenkoop
 6. De consument heeft, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten gronden, geen recht van ontbinding bij de levering van:

  volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

  producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 7. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 8. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan HLB retourzenden.
 9. De consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 7. HLB is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 10. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 12 heeft ontbonden.
 11. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.

  Afwikkeling
 12. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door HLB aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij HLB. Zodra HLB in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal HLB de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 13. HLB zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen waarop de ontbinding betrekking heeft, minus de eventuele waardevermindering en het eventuele bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de producten door HLB zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in het kader van een consumentenkoop slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is HLB niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door HLB aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN
 1. HLB spant zich in om de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van HLB treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij HLB schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en HLB na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien HLB voor de uitvoering van de overeenkomst of levering afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen de termijnen als bedoeld in het vorige lid, niet eerder aan dan nadat HLB deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
 1. In het kader van een koop- of huurovereenkomst, dient de wederpartij op het moment van leveren direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten c.q. het gehuurde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard of hoeveelheid niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de wederpartij HLB daarvan onverwijld mededeling te doen. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling te doen aan HLB.
 2. Voor zover de overeenkomst niet voorziet in de verkoop van producten of de verhuur van zaken, is de wederpartij gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door HLB onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan HLB mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen 48 uur aan HLB schriftelijk te bevestigen.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij HLB.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor HLB uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij HLB is geklaagd.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
 1. HLB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien HLB bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. HLB is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst HLB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is HLB gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is HLB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door HLB op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van HLB behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die HLB ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien HLB de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
 1. Bij de overeengekomen prijzen zijn niet inbegrepen de bezorgkosten van de producten dan wel het gehuurde, een borg ten aanzien het gehuurde, alsook de kosten van afhalen van het gehuurde door of namens HLB na afloop van de huur, één en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, zoveel mogelijk de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bijkomende kosten.
 2. Onverminderd het gegeven dat voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, zoveel mogelijk de totaalprijs wordt vermeld, worden de kosten als bedoeld in het vorige lid berekend volgens de gebruikelijk daarvoor door HLB gehanteerde tarieven, behoudens voor zover deze kosten reeds uitdrukkelijk zijn overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst.
 3. Tenzij ter zake anders uitdrukkelijk is of wordt overeengekomen, is HLB gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop HLB de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de feitelijke levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 4. Zolang de wederpartij jegens HLB in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is HLB niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn alle vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Betaling dient te geschieden op één van de daartoe door HLB aangewezen betaalmethoden, binnen de door HLB vermelde of aangezegde termijn. In geval van vooruitbetaling vindt het bepaalde in lid 4 toepassing en is HLB dan ook niet gehouden eerder uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling door haar is ontvangen. In geval betaling na levering of uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum in geval de wederpartij een consument is, en binnen veertien dagen in geval de wederpartij een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 7. HLB is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan HLB verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij. Ten nadele van de consument zal nimmer worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van HLB, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7 en 17, is HLB niet aansprakelijk voor gebreken van het geleverde of tekortkomingen in haar dienstverlening. In het bijzonder draagt de wederpartij zelf de schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:

  onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens;
  iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede;
  een andere omstandigheid die niet aan HLB kan worden toegerekend.
 2. HLB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het gehuurde dan wel de door haar verkochte producten, waaronder mede begrepen schade ontstaan als gevolg van gebruik van het gehuurde c.q. de producten in strijd met de gebruiksvoorschriften en/of normale zorgvuldigheidseisen die de gebruiker in acht behoort te nemen bij het gebruik van zaken waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden.
 3. HLB is nummer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten of het gehuurde de aansprakelijkheid draagt volgens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
 4. Deelname aan workshops is voor eigen risico van de deelnemer. HLB verbindt zich ten aanzien van workshops uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan niet instaan voor het behalen van de resultaten die de deelnemer met het volgen van de workshop beoogde te behalen.
 5. HLB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Mocht HLB aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft HLB te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient HLB hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van HLB ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van HLB is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van HLB betrekking heeft.
 8. In geval, gelet op de omstandigheden van het geval, een beroep op het bepaalde in het vorige lid in rechte mocht worden vernietigd, zal de aansprakelijkheid van HLB nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door HLB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van HLB dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 9. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens HLB bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 10. De wederpartij vrijwaart HLB van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan HLB toerekenbaar is.
 11. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 12. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HLB.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. HLB dan wel haar licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen vervaardigde ontwerpen van de aan de wederpartij geleverde zaken, gehanteerde werkwijzen en methoden, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de wederpartij zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan HLB voorbehouden.
 2. De wederpartij verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor het door beide partijen beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijk is. De wederpartij zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.
 3. In geval van een inbreuk op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, behoudt HLB zich alle rechten voor die haar krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door haar vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij HLB.
 2. Bij HLB ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform ( ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 14. | TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van HLB aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

II. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE VERKOOP VAN PRODUCTEN

ARTIKEL 15. | LEVERING VAN PRODUCTEN
 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging door of namens HLB, dan wel afhalen daarvan door of namens de wederpartij op locatie van HLB.
 2. In geval van bezorging worden de producten geleverd op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval van bezorging bepaalt HLB de wijze van verzending van de producten.
 3. HLB bepaalt te allen tijde de wijze van verpakking van de producten.
 4. HLB behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan HLB verschuldigde bedragen te voldoen.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal HLB de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan HLB verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Ook indien opslag plaatsvindt op eigen locatie van HLB is de wederpartij opslagkosten verschuldigd. Deze kosten worden door HLB naar redelijkheid vastgesteld.
 8. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van HLB mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. HLB is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan HLB verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 16. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
 1. In geval de door HLB te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en HLB is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; HLB is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. HLB garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. HLB verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handels- en merknamen van HLB, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van HLB met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handels- en merknamen van HLB anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HLB vereist.
 5. De wederverkoper is verplicht om de door HLB gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de wederpartij niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van HLB toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 17. | GARANTIE EN CONFORMITEIT
 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant of importeur van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, dan wel de anderszins uitdrukkelijk door HLB op de overeenkomst van toepassing verklaarde garantie. De eventuele fabrieksgarantie en bijbehorende garantievoorwaarden, zullen op verzoek aan de wederpartij worden verstrekt.
 2. Een door HLB, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van zogenoemde non-conformiteit jegens HLB kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan HLB dan wel haar toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege HLB, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van HLB zijn uitgevoerd.
 4. Eventuele garantie geldt slechts bij blootstelling van de producten aan normale omstandigheden en gebruik waartoe de producten volgens de overeenkomst zijn bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt eventuele garantie slechts bij normaal gebruik.
 5. Eventuele aanspraken van de wederpartij in verband met garantie, dienen binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van veertien dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij HLB te worden ingediend. In geval van een consumentenkoop, laat het bepaalde in het voorgaande van dit lid, het bepaalde in artikel 7.6 onverlet.
 6. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 7. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, maakt zij, naar keuze van HLB, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde door of namens HLB. Herstel dan wel vervanging geldt voor HLB als volledige schadeloosstelling.

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle producten blijven eigendom van HLB totdat de wederpartij ter zake de betreffende bestelling al haar betalingsverplichtingen jegens HLB is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HLB te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht HLB hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan HLB of door HLB aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient HLB op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat HLB de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van HLB staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door HLB aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

III. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HUUROVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 19. | DUUR, LEVERING EN TERUGLEVERING
 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering en teruglevering van het gehuurde plaats door bezorging c.q. afhalen door of namens HLB, dan wel afhalen c.q. terugleveren daarvan door of namens de wederpartij op locatie van HLB.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk wordt overeengekomen. De overeenkomst eindigt door verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege.
 3. Het gehuurde dient ten tijde van de teruglevering te zijn schoongemaakt zodat HLB in staat is om het gehuurde behoorlijk te kunnen doorverhuren, bij gebreke waarvan HLB gerechtigd is om naar redelijkheid vast te stellen schoonmaakkosten aan de wederpartij door te berekenen.
 4. Indien het gehuurde als gevolg van een aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid, niet tijdig is teruggeleverd, is HLB gerechtigd een naar redelijkheid vast te stellen aanvullende huurprijs aan de wederpartij door te berekenen, onverminderd het recht van HLB om vergoeding te vorderen van de eventueel extra gemaakte kosten en overigens geleden schade.

ARTIKEL 20. | INHOUD VAN DE HUUROVEREENKOMST
 1. De wederpartij verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde is geleverd. Indien de staat van het gehuurde schriftelijk of door middel van foto's is vastgelegd, verklaart de wederpartij dat zij het gehuurde conform deze beschrijving c.q. foto's heeft ontvangen.
 2. De wederpartij zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. De wederpartij dient het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde.
 3. Behoudens normale slijtage, dient de wederpartij het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde haar ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan haar is geleverd.
 4. Indien HLB aan de wederpartij omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen verstrekt, is de wederpartij gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
 5. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren.
 6. De omstandigheid van gebreken, beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde, dient na ontdekking daarvan door de wederpartij, onverwijld aan HLB te worden medegedeeld.
 7. Totdat het gehuurde na afloop van de huur feitelijk ter beschikking is gesteld van HLB, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de wederpartij, ook voor zover het gehuurde zich feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde heeft bevonden.
 8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de wederpartij in de verhouding tot HLB in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de wederpartij de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgelaten.

ARTIKEL 21. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ
 1. De wederpartij is tot aan het moment dat het gehuurde weer door HLB in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder mede begrepen schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding van het gehuurde.
 2. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage in een mindere staat door de wederpartij wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door HLB gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van HLB om huurderving te vorderen.
 3. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de wederpartij verplicht de schade die daardoor door HLB wordt geleden te vergoeden, onverminderd de overige aan HLB toekomende wettelijke rechten.
 4. De eventueel door de wederpartij betaalde borgsom zal worden verrekend met de vorderingen van HLB op de wederpartij.

IV. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR WORKSHOPS & CATERINGDIENSTEN

ARTIKEL 22. | DERDEN BIJ UITVOERING VAN WORKSHOPS EN CATERINGDIENSTEN
 1. HLB is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de workshops en cateringdiensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. In een voorkomend geval komt de keuze van bepaalde hulppersonen uitsluitend toe aan HLB.
 2. HLB is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de hulppersonen als bedoeld in de vorige twee leden. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de krachtens de overeenkomst geldende rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan HLB, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
Retourneren: in geval van gebreken/verkeerd geleverd product/ruilingen

Is uw product kapot, verkeerd geleverd of wilt u het pakket ruilen? Eventuele gebreken, verkeerd geleverde producten of ruilingen dienen binnen 14 dagen na levering mondeling, schriftelijk of per mail aan ons te worden gemeld. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Het Luxe Buitenleven informeert u over de wijze van transport, de datum van ophalen of uiterlijke datum van terugzending. Verkeerd geleverde producten en producten met een gebrek zijn voor kosten van Het Luxe Buitenleven, ruilingen komen voor rekening de klant. Bewaar het verzendbewijs! Het pakket dient voorzien te zijn van het volgende bezorgadres: Het Luxe Buitenleven Loswal 5a 4271 BA Dussen
Retourneren: in geval van uw recht op herroeping (herroepingsrecht)

U heeft het recht uw product tot 14 (kalender)dagen, na ontvangst van het product, zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit kenbaar te maken bij de ondernemer via de mail. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van het retour. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Indien u voldoet aan de gestelde voorwaarden, krijgt u binnen 14 dagen het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op